Regulamin

 1. REGULAMIN

  1. Prawa i obowiazki przewoznika MB-TRANS
   • Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na określonej trasie.
   • Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
   • W przypadku awarii mikrobusu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
   • W przypadku przewozów terminowych – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
    • z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera,
    • z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontruli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
   • Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
   • Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
    • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
    • nie przestrzega “Umownych warunków przewozu”,
    • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
    • nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie mikrobusu na granicy,
    • posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie,
  2. Rezerwacja, anulacja i zmiany biletów w firmie MBTRANS
   • Rezerwacja terminu powinna być dokonana telefonicznie.
   • Rezerwacje należy potwierdzić dzień przed terminem przejazdu.
  3. Prawa i obowiazki Pasazera
   • Pasażer jest zobowiązany do:
    • posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic,
    • przybycia na miejsce odjazdu mikrobusu na co najmniej 10 minut przed planowanym przejazdem. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu,
    • stosowania się do zaleceń załogi mikrobusu.
   • Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym Pasażerom lub Przewoźnikowi.
   • Palenie tytoniu oraz używanie środków odurzających jest w mikrobusie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem mikrobusu.
   • W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkulwiek problemów ze znalezieniem mikrobusu prosimy o kontakt pod numer alarmowy 667-006-230. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta.
   • Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
   • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okuliczności, która jest przedmiotem reklamacji.
   • Podczas przesiadek za swoje bagaże odpowiadają pasażerowie.
  4. Bagaże
   • Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 15 zł. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wulnego miejsca w lukach bagażowych.
   • Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem.
   • Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony.
  5. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
   • od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu
   • od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
   • poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.
   • W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.
  6. Pasażer zobowiązany jest do:
   • oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
   • stosowania się do zaleceń kierowcy
   • okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontruli
   • podania dokładnego adresu docelowego
   • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
   • przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
  7. REKLAMACJE
   • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną,
   • Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
    a) opisanie zaistniałych okoliczności,
    b) wnoszone zastrzeżenia,
    c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
   • Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera,
   • Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż,
   • Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 30 dni,
   • Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika,
   • W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 100,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 100,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
    a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami,
    b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).